50 vragen en Antwoorden over Tawheed

Ga naar beneden

50 vragen en Antwoorden over Tawheed

Bericht van Umm_sumayah op za sep 08, 2012 7:11 pm

Door: Shaykh-ul-Islaam Muhammad ibn 'Abdul-Wahaab, rahimahu Allaah ta'aala

V1. Wie is jouw Rabb? (de Heer, de Schepper etc.).

A. Mijn Rabb is Allaah Die mij geschapen heeft en alles dat bestaat. Hij verzorgt mij en alle schepselen door Zijn Gunsten.

V2. Wat is jouw religie?
A. Mijn religie is de Islaam, wat onderwerping en gehoorzaamheid aan het bevel van Allaah en Zijn Boodschapper met liefde, hoop en vrees inhoudt.

V3. Hoe ken jij Allaah?
A. Ik ken Hem door Zijn tekenen en schepping zoals de dag en de nacht; de zon en de maan; de hemel en de aarde en alles wat het bevat en zich ertussen bevindt.

V4. Waar is Allaah?

A. Allaah is boven de hemelen, verheven boven de Troon en gescheiden van Zijn scheppingen.

V5. Is Allaah met ons (persoonlijk)?
A. Allaah is gezeteld boven Zijn Machtige Troon, maar Hij is met ons met Zijn Kennis, Gehoor, Zicht en andere eigenschappen. Zoals Hij zegt:
Hij (Allah) zei: Vreest niet, want Ik ben met u. Ik hoor en Ik zie.‚ÄĚ
[20:46]

V6. Wie zijn de vrienden van Allaah?
A. Degenen die de vrienden van Allaah zijn, zijn degenen die godsvruchtig en rechtschapen zijn, Hem erg vrezen, zich weghouden van allerlei soorten zonden en verscheidene goede daden verrichten en zich stevig vasthouden aan de Quraan en de Sunnah.

V7. Hoe aanbid jij Allaah?
A. Ik aanbid Allaah op een manier waarbij al mijn 'ibaadah aan Hem Alleen gewijd is. Ik verenig niemand met Hem in aanbidding.V8. Waarom heeft Allaah Boodschappers gezonden?
A. Allaah heeft Boodschappers gestuurd zodat zij de mensen kunnen oproepen om Hem Alleen te aanbidden, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen en zodat de mensheid geen excuus tegenover Allaah zou hebben.

V9. Wat is de betekenis van Islaam?
A. Islaam betekent onderwerping aan Allaah door middel van Tawheed.

V10. Wat zijn de zuilen van de Islaam?
A. 1. De geloofsgetuigenis (dat er geen ware God is behalve Allaah en dat Muhammad, salla Allaahu 'alayhi wa sallam, de Boodschapper van Allaah is).
De Salaat (gebeden) onderhouden.
De zakaat betalen.
Het Saum (vasten) in de maand Ramadan in acht nemen.
Hajj (bedevaart naar het Heilige Huis) als degene die reis kan betalen.


V11 Wat is Imaan?
A. Imaan (geloof) betekent het geloof in het hart, de uitspraak middels de tong en daden verrichten met de ledematen.

V12. Kan er enige variatie zijn in Imaan?
A. Door sommige woorden en daden kan het toenemen en door sommige woorden en daden kan het afnemen.

V13. Wat bedoelt u met het toenemen en afnemen van Imaan?
A. Imaan (geloof) neemt toe door Allaah te gehoorzamen en goede daden, terwijl het afneemt door zonden en slechte daden.

V14. Wat zijn de zuilen van Imaan (geloof)?
A. Er zijn zes zuilen van Imaan waar je in moet geloven:
Allaah.
Zijn Engelen.
Zijn Boodschappers.
Zijn Boeken.
De Laatste Dag.
De Goddelijke Voorbeschikking, het goede en het slechte ervan.

V15. Wat is het geloven in Allaah?
A. Het geloven in Allaah is dat je moet geloven dat Allaah de Enige Schepper, Onderhouder, Voorziener en Degene in Wiens Hand de schikking van alle zaken is.
Alles heeft Hem nodig, maar Hij heeft niemand nodig. Hij is de Enige Die het waard is om aanbeden te worden. Hij heeft de Beste namen en de Perfecte Eigenschappen.

V16. Wie zijn de engelen?
A. De engelen zijn schepselen van licht. Zij zijn Allaah's gehoorzame dienaren, zij doen hetgeen hun bevolen wordt en zijn niet in staat om ongehoorzaam te zijn.

V17. Wat bedoelt u met geloven in het A. Het betekent dat Boek en de Boodschappers?
Allaah Boodschappers heeft gezonden zoals Mozes (Musa), Jezus ('Isa), Abraham (Ibraaheem), Noah (Nuh) etc. en boeken heeft neergezonden zoals de Torah, Injeel, Zaboor (Psalmen) etc. om de mensen op te roepen om Allaah Alleen te aanbidden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Hij zegelde (voltooide) de Boodschappers met Muhammad, salla Allaahu 'alayhi wa sallam en verklaarde alle voorgaande Boeken ongeldig met de Quraan. Daarom zou aanbidding alleen in overeenstemming met de Quraan en de Sunnah van de Profeet, salla Allaahu 'alayhi wa sallam, moeten zijn.

V18. Wat wordt er bedoeld met het geloven in de Laatste Dag?
A. Het geloven in de Laatste Dag houdt in dat je gelooft dat Allaah een vastgestelde tijdsduur voor alles heeft bepaald en een tijdsduur voor deze wereld. Hij zal zeker de doden uit hun graven laten opstaan en iedereen beoordelen op zijn daden in deze wereld. Op de Dag der Opstanding zullen beloningen en straffen toegewezen worden. Iedereen zal rechtvaardig beloont of bestraft worden.

V19. Wat wordt er bedoeld met geloven in de Voorbeschikking (Qadar)?
A. Het geloven in de voorbeschikking houdt in dat je gelooft dat alles- goed of slecht- plaatsvindt in overeenstemming met wat Allaah heeft bepaald. Hij heeft alles in vastgestelde verhoudingen gecreerd.

V20. Wat is de betekenis van Er is geen God behalve AllaahĚ?
A. Het betekent dat er geen ware God is behalve Allaah Alleen, terwijl je alle valse goden ontkent en bevestigd dat Allaah de enige ware God is.

V21. Wat is de betekenis van Muhammad is de Boodschapper van AllaahĚ?
A. Het betekent totale overgave aan hem in wat hij ook maar heeft bevolen en vermijden wat hij heeft verboden en geloven in alle zaken waar hij ons over geinformeerd heeft.

V22. Wat zijn de voorwaarden van de geloofsgetuigenis?
A. Er zijn zeven voorwaarden van de geloofsgetuigenis:
1- Kennis, wat onwetendheid annuleert.
2- Zekerheid, wat twijfels annuleert
3- Oprechtheid en zuiverheid van intentie, wat Shirk annuleert.
4- Oprechtheid, wat hypocrisie annuleert.
5- Liefde en toewijding, wat minachting jegens de religie van Allaah annuleert.
6- Onderwerping, wat ongehoorzaamheid annuleert.
7- Acceptatie, wat verwerping of ontkenning annuleert.

V23. Wat is het beste dat Allaah heeft bevolen?
A. Het beste dat Allaah heeft bevolen is Tawheed (Monotheisme).

V24. Wat is Tawheed (Islamitische monotheisme)?
A. Tawheed betekent dat je verklaart dat Allaah de Enige God is die het recht heeft om in waarheid aanbeden te worden en het bevestigen van alle eigenschappen waarmee Hij zichzelf heeft gekwalificeerd of die aan Hem zijn toegekend door Zijn Boodschapper, salla Allaahu 'alayhi wa sallam.

V25. Wat zijn de categorieen van Tawheed?
A. Er zijn drie categorieen van Tawheed:
Tawheed Ar-Roboobiyah
Tawheed al Uluhiyah
Tawheed al Asmaa Was-Sifaat

V26. Wat is Tawheed Ar-Roboobiyah?
A. Het is het verklaren dat Allaah de Enige en Unieke in zijn werk is, zoals scheppen, onderhouden, tot leven wekken en de dood veroorzaken etc.

V27. Wat is Tawheed Al-Uloohiyyah?
A. Het is het verklaren dat Allaah de Enige God is aan Wie alle daden van aanbidding gericht moeten worden, zoals salaat (gebeden), zakaat, sawm (vasten), smeekbeden, zweren etc.

V28. Wat is Tawheed Al Asmaa was-Sifaat?
A. Het is een bevestiging van alle Goddelijke Namen en Eigenschappen van Allaah op een manier die Zijn Majesteitelijkheid gepast is, zoals genoemd in de Quraan en de Sunnah.

V29. Hoe zou u 'Ibaadah omschrijven?
A. Het is een algemeen woord dat alle woorden en daden omvat waar Allaah van houdt en tevreden mee is, of het nou openbaar of verborgen is.

V30. Wat zijn de voorwaarden van 'Ibaadah?
A. Er zijn twee voorwaarden voor 'Ibaadah:
Oprechtheid jegens Allaah.
Onderwerping aan Allaah Zijn Boodschapper, salla Allaahu 'alayhi wa sallam (m.a.w. het handelen in overeenstemming met zijn Sunnah).

V31. Schrijf een paar soorten 'Ibaadah op.
A. Een paar soorten 'Ibaadah zijn de gebeden, de verplichte liefdadigheid, vasten, de bedevaart, het vrezen van Allaah, hoop hebben op Zijn Genade, Zijn Hulp zoeken etc. En andere daden van aanbidding die Allaah heeft bevolen en Hem tevredenstellen.

V32. Wat is de grootste zaak die Allaah heeft verboden?
A. De grootste zaak die Allaah heeft verboden is Shirk.

V33. Wat is polytheisme?
A. Het betekent dat je gelooft dat er iemand is met wie Allaah Zijn daden deelt (m.a.w. Het toekennen van deelgenoten of het opzetten van rivalen in Allaah Zijn Rechten.

V34. Wat zijn de soorten polytheisme?

A. Er zijn drie soorten polytheisme:
Grote polytheisme (Shirk Akbar).
Kleinepolytheisme (Shirk Asghar).
Verborgen polytheisme (Shirk Khafi).

V35. Wat is grote polytheisme?

A. De grote polytheisme is om enige vorm aanbidding aan iemand anders dan Allaah op te dragen. Allaah zal nooit degene vergeven die op Shirk sterft, noch zal hij zijn goede daden accepteren en hij zou verbannen zijn uit de oevers van de Islaam.

V36. Wat zijn de vier soorten grote polytheisme?

A. Er zijn vier soorten grote polytheisme:
PolytheÔsme in smeekbeden (m.a.w. Iemand anders aanroepen dan Allaah in smeekbeden).
Polytheisme in intentie (m.a.w. Het doel en de intentie niet omwille van Allaah maken, maar omwille van valse goden).
Polytheisme in gehoorzaamheid (m.a.w. een autoriteit gehoorzamen in tegenstrijd met gehoorzaamheid aan Allaah).
Polytheisme in liefde (m.a.w. Liefde aan anderen tonen die alleen voor Allaah bestemd is).

V37. Wat is kleine polytheisme?
A. Kleine polytheisme is Ar-Riyaa, dat betekent dat de daden van aanbidding verricht worden om geprezen te worden of om faam te verkrijgen, in plaats van Allaah tevredenstellen, deze soort polytheisme plaats de persoon die het begaat niet buiten de oevers van de Islaam.

V38. Wat is verborgen polytheisme?
A. Verborgen polytheisme houdt in dat je ontevreden bent met de voorwaarden die zijn bevolen door Allaah.

V39. Wat is het bewijs voor verborgen polytheisme?
A. Het bewijs voor de bovengenoemde Shirk is het gezegde van de Profeet, salla Alaahu 'alayhi wa sallam: ‚Äúde verborgen shirk van mijn gemeenschap is meer verborgen dan het spoor van een zwarte mier op een zwarte steen op een donkere nacht.Ě (Musnad Ahmad).

V40. Wat zijn de soorten Kufr (ongeloof)?
A. Er zijn twee soorten Kufr:
Grote Kufr, die men uit de Islaam plaatst.
Kleine kufr, die degene die het begaat niet uit de Islaam plaatst. Het is de Kufr van ondankbaarheid.

V41. Wat zijn de soorten grote Kufr?
A. Er zijn vijf soorten van grote Kufr:
Kufr uit ontkenning.
Kufr uit arrogantie vermengt met erkenning van de waarheid.
Kufr uit twijfel.
Kufr uit onachtzaamheid.
Kufr uit hypocrisie.

V42. Wat zijn de categorieen van hypocrisie?
A. Er zijn twee categorieen van hypocrisie:
Hypocrisie in het geloof.
Hypocrisie in de daden en handelingen.

V43. Wat is hypocrisie in geloof?
A. Hypocrisie in het geloof kent zes soorten:
Het ontkennen van de Boodschapper, salla Allaahu 'alayhi wa sallam.
Ontkenning van de zaak waarmee de Boodschapper is gezonden.
Het haten van de Boodschapper, salla Allaahu 'alayhi wa sallam.
Het haten van de zaak waarmee de Boodschapper is gezonden.
Genieten wanneer het geloof wordt vernederd.
Het haten dat de Islaam overwint.

V44. Wat is hypocrisie in daden en handelingen?
A. Hypocrisie in daden en handelingen is van vijf soorten:
Wanneer hij spreekt, liegt hij.
Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij de belofte.
Wanneer hij wordt vertrouwd, verraadt hij.
Wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich immoreel.
Wanneer hij een afspraak maakt, gedraagt hij zich geniepig.

V45. Worden goede daden (door Allaah) geaccepteerd met polytheisme?

A. Nooit! Geen daad wordt geaccepteerd wanneer het vermengt is met polytheisme.
Allaah zegt: En, indien zij iets naast Hem hadden aanbeden, zou voorzeker al hetgeen zij plachten te doen, verloren zijn gegaan.Ě [6:88]

Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald.Ě [4:116]

V46. Wat zijn de tenietdoeningen van de Islaam?
Polytheisme in aanbidding.
Degene die niet gelooft dat de polytheisten ongelovigen zijn of aan hun ongeloof twijfelt of hun geloof correct vindt.
Degene die tussenpersonen tussen hem en Allaah opzet, terwijl hij hun aanroept, op hen vertrouwt en hen vraagt om te bemiddelen voor hem om een voordeel te verkrijgen.
Degene die gelooft dat de leiding van anderen beter is dan de Profeet, salla Allaahu 'alayhi wa sallam.
Degene die iets haat waarmee de Profeet, salla Allaahu 'alayhi wa sallam, gezonden is.
Degene die de religie van de Profeet, salla Allaahu 'alayhi wa sallam, ontkent of de beloning en de bestraffing ervan bespot.
Tovenarij.
De polytheisten tegen de moslims steunen.
Degene die gelooft dat sommigen vrijgesteld zijn van het volgen van de Sharee'ah zoals Khidr was vrijgesteld door de wetten van Muusa, 'alayhi salaam.
Het afkeren van de religie van Allaah door er niet over te leren en er niet naar te handelen.

V47. Wat zijn de drie fundamenten die iedere moslim moet leren?
A. De drie fundamenten zijn:
Het kennen van jouw Rabb (de Heer, de Schepper, de Onderhouder en de Enige in Wiens Handen de beschikking van alle zaken ligt).
Het kennen van jouw religie (Islaam).
Het kennen van jouw Profeet Muhammad, salla Allaahu 'alayhi wa sallam.

V48. Wat is Taghuut?
A. Alles wat wordt aanbeden, gevolgd of gehoorzaamd anders dan Allaah is een Taghuut.

V49. Hoeveel Taghuut zijn er en wie zijn hun leiders?
A. Er zijn er velen, maar de leiders zijn er vijf.

V50. Wie zijn de leiders van de Taghuut?
A. Zij zijn:
Shaytaan, moge Allaah hem vervloeken.
Iemand die wordt aanbeden en hij is hier tevreden mee.
Een persoon die anderen oproept hem te aanbidden in plaats van Allaah.
Een persoon die beweert kennis van al Ghayb (ongeziene, verborgene, onzichtbare, absente etc.) te hebben.
De heerser die regeert met andere wetten dan de wet die is neergezonden door Allaah.
avatar
Umm_sumayah

Aantal berichten : 8
Registration date : 08-09-12

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum